خدمات ما

کلينيک فوق تخصصي جراحي پا دکترموحدي

فلوشيپ جراحي پا و مچ پا از کانادا

 

مشکلاتي را که ما درمان مي کنيم:

مشکلات تاندون آشيل

مشکلات تاندون تيبيال خلفي

مشکلات تاندون پرونئال

مشکلات عصب پا

ناپايداري هاي مچ پا

ضايعات ليگاماني مچ پا

ضايعات غضروفي مچ پا

آرتروز مچ پا

مشکلات شست پا (هالوکس والگوس)

مشکلات انگشتان کوچک پا

دردهاي پاشنه

کف پاي صاف مادرزادي و اکتسابي

قوس زياد کف پا

پاي روماتيسمي

پاي ديابتي

شکستگي ها و دررفتگي هاي پا و مچ پا

شکستگي هاي پيچيده تالوس و پاشنه

 

درمان هايي را که ما پيشنهاد مي کنيم:

ترميم تاندون

دکتر موحدي، ترميم تاندون را براي موارد پارگي حاد تاندونها انجام مي دهد.

پيوند تاندون

دکتر موحدي، پيوند تاندون را براي کمک به ترميم پارگي تاندون آشيل انجام مي دهد.

جابجايي و انتقال تاندونها

دکتر موحدي، جابجايي و انتقال تاندون را براي موارد پارگي هاي دژنراتيو و مزمن تاندونها، اصلاح دفورميتي ها و فلج عصب پرونئال انجام مي دهد

آرتروسکوپي مچ پا

براي بيماراني که از دردهاي مزمن مچ پا بدنبال پيچ خوردگي رنج مي برند، دکتر موحدي آرتروسکوپي مچ پا را انجام مي دهد

ترميم و بازسازي رباط هاي مچ پا

دکتر موحدي، ترميم رباط مچ پا را براي موارد ناپايداري هاي مزمن مچ پا و پيچ خوردگي هاي مکرر مچ پا انجام مي دهد

ترميم غضروف مچ پا

دکتر موحدي، ترميم غضروف مچ پا را بروش آرتروسکوپيک انجام مي دهد

پيوند غضروف

دکتر موحدي، پيوند غضروف مچ پا را براي ضايعات بزرگ غضروفي انجام مي دهد

فيوژن يا جوش دادن مچ پا

دکتر موحدي، فيوژن مچ پا را براي آرتروز هاي پيشرفته مچ پا انجام مي دهد

تعويض مفصل مچ پا

دکتر موحدي، تعويض مفصل مچ پا را براي آرتروز هاي پيشرفته مچ پا انجام مي دهد

برداشتن برآمدگي شست پا

دکتر موحدي،اصلاح هالوکس والگوس را بروش کم تهاجمي يا باز انجام مي دهد

اصلاح انگشت چکشي

دکتر موحدي ، با اصلاح امتداد و عملکرد انگشت چکشي به رفع درد ناشي از آن کمک مي کند.

باز سازي و اصلاح کف پاي صا ف

دکتر موحدي،اصلاح کف پاي صاف را بروش کم تهاجمي يا باز انجام مي دهد

اصلاح قوس زيادي کف پا

دکتر موحدي، در اصلاح و بازسازي قوس کف پا تخصص دارد

فيوژن و اصلاح مفاصل تخريب شده در پاي روماتيسمي

دکتر موحدي،از انواع فيوژن هاي پا و آرتروپلاستي ها براي کمک به بيماران با پاي روماتيسمي بهره مي گيرد.

بازسازي پاي ديابتي و مفصل شارکو

دکتر موحدي،بازسازي پا ومچ پا را براي بيماران ديابتي انجام مي دهد تا به آنها براي اصلاح دفورميتي هاي ناشي از ديابت شديد کمک کند.

ترميم شکستگي ها

دکتر موحدي،درمان هاي غيرجراحي همانند جا انداختن و گچ گيري را براي شکستگي هاي ساده و درمان هاي جراحي را براي شکستگي هاي پيچيده تر مثل شکستگي تالوس و پاشنه انجام مي دهد.